PLÁN VÝCHOVY A PÉČE PRO DĚTI OD DVACETI MĚSÍCŮ 
 
Gotthardská 28/8
Praha 6 – Bubeneč
Výchovná péče o děti do šesti let je v OrangeryPark zaměřena především na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, estetických (výtvarných, hudebních) schopností a také na rozvoj kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
Naše zařízení také zajišťuje bezpečnost a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dětí, včetně poskytování první pomoci.
Výchovný plán je přizpůsoben dětem naší věkové kategorie. Zaměřuje se na oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. 
Dítě a jeho tělo (biologická oblast)
Fyzický vývoj dítěte je ve dvou letech stále zaměřen na osvojení udržení dokonalé rovnováhy, chůze by již měla být jistá. Protože dítě ještě nemá vědomí nebezpečnosti některých situací, pouští se do aktivit, které ještě neodpovídají jeho fyzickým schopnostem, proto je třeba neustálý dohled. Dítě postupně poznává svoje tělo a dokáže pojmenovat jeho základní části. Je důležité trénovat koordinaci mezi rukou a okem a různými aktivitami zlepšovat hrubou i jemnou motoriku dítěte.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Sebeobsluha, samostatnost
⦁ Používá WC s pomocí
⦁ Umyje si samo ruce, utře si je do ručníku
⦁ Na upozornění se vysmrká
⦁ Spolupracuje pro oblékání a svlékání
⦁ Jí samo lžičkou
⦁ Napije se samo z hrnku
Hrubá motorika
⦁ Dobře chodí
⦁ Dobře běhá
⦁ S oporou vystupuje a sestupuje po schodech
⦁ Skáče snožmo
⦁ Chvilkově se udrží na jedné noze
⦁ Udělá několik kroků po špičkách
⦁ Skáče z malé výšky
⦁ Hraje si s míče, kopne do míče
Jemná motorika
⦁ Střídavě používá obě ruce
⦁ Horizontálně řadí předměty k sobě
⦁ Staví věže
⦁ Skládá, rozebírá, ukládá předměty
⦁ Různě manipuluje s předměty
⦁ Zkouší malování prsty na větší formáty
Spontánní kresba
⦁ Čáranice
Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)
Ve dvou letech má dítě vybudovanou určitou úroveň nezávislosti. Dítě se pomalu učí mluvit, v tomto období je důležitá velká péče, jak ze strany rodičů, tak ze strany vychovatelů. Učíme děti zachovávat hygienické návyky, což vyžaduje poměrně velkou psychickou, intelektovou a citovou vyzrálost dítěte. Období negativismu je u většiny dětí na ústupu, nicméně lze očekávat vzdorovité situace, na které je třeba se připravit, neboť dítě je v tomto období stále dost labilní. Postupně se dítě stává citlivé, milé, je klidnější a stálejší v náladách. Děti v tomto věku rády pomáhají, mají vybudovány svoje zvyky, drobné rituály, které mu pomáhají získat sebedůvěru a utvrzují si bezpečnou představu o okolním světě.
Dítě si postupně začíná osvojovat pravidla soužití ve skupině, snaží se je dodržovat – jejich dodržování vyžaduje také od ostatních. Také již do svých objevů zapojuje schopnost logického myšlení a způsob učení je především na bázi pokus – omyl. Mnoho vět tříletého dítěte začíná slovem „já“. Věty již nabývají správné gramatické struktury a jsou srozumitelnější a víceslovné.
Dítě si na ostatních zkouší svoji moc – chvíli je milé a poslušné, ale najednou je panovačné a vzdorovité. V těchto situacích je třeba trpělivost a také důslednost učitelky. Dítě v tomto věku často řeší situace záchvaty vzteku a vzdorem, jelikož ještě není dostatečně vyzrálé na vyjednávání a naslouchání druhému. Je velmi důležité dítěti důvěřovat – respektovat jeho touhu po svobodě a přání dělat samo to, co je v jeho možnostech. Je třeba dítěti poskytnout pevné, bezpečné a stálé zázemí s neměnnými pravidly – děti ve skutečnosti ocení, když dospělý dokáží odolávat jeho rozmarům, nedovolí mu vždy prosadit svou a stanovují pevné, ale rozumné hranice.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
Zrakové vnímání a paměť
⦁ Třídí předměty podle pokynu
⦁ Řadí předměty podle pokynu
⦁ Porovnává předměty
Řeč
⦁ Pojmenuje některé věci na obrázku
⦁ Ukáže na obrázku činnost (sloveso)
⦁ Správně užívá slov „ano, ne“
⦁ Má zájem o obrázkové knížky
Sluchové vnímání a paměť
⦁ Dítě napodobuje hlasy zvířat na obrázku
⦁ Dítě opakuje slova, která slyší
⦁ Naučí se krátké říkadlo, doplní slovo ve verši
Dítě a ten druhý (interpersonální oblast) + Dítě a společnost (sociálně-kulturní oblast)
Ve hře batolete je velká variabilita, dítě střídá objekty svého zájmu a hračky. Typická je velká zaujatost, radost, neochota se svojí hrou přestat, touha se k ní vracet a určité sekvence z ní neustále opakovat.  Ze hry manipulační se postupně stává konstruktivní, z napodobivé námětová – dítě je schopno postupně do hry zapojit a prozkoumávat větší celky, začleňuje více zkušeností a dovedností. Hra je plna fantazie, představ, což jsou velice důležité aspekty pro vývoj dítěte. Děti ve věku do tří let si hrají převážně samostatně, případně paralelně s jinými dětmi – tento individualismus není třeba chtít rychle překlenout. Po dosažení dvou let se dítě stává společenským po všech stránkách – hraje si nejčastěji samostatně a pokud možno, pozoruje hru druhých. Zajímá se o sebe, o druhé, ale nemá potřebu se porovnávat. Dítě se postupně ve společnosti ostatních začíná cítit dobře a začíná kolektiv vrstevníků vyhledávat. Stále se však ještě neví rady ve vztazích a komunikaci, a tak často vznikají konfliktní situace, kde je třeba pomoc dospělého, aby tuto situaci uchopil a vyřešil ve prospěch všech a aby zároveň děti učil si konflikty řešit samostatně. Postupem času tyhle konfliktní situace ustávají – především díky tomu, že se zlepšují vyjadřovací schopnosti dětí.
V námětových hrách dítě opakuje řetězec činností, které odpozorovalo, připisuje předmětům náhradní význam (zástupné předměty, hry „jako“), používá symboliku.
V konstruktivních hrách v této době pojmenovává  po dokončení své výtvory, někdy vyslovuje záměry svých konstruktivních pokusů ještě před započetím činnosti, ale často tento záměr mění v průběhu tvorby.
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
⦁ Navazuje kontakt s dospělým, učí se ho respektovat
⦁ Zapojuje se do společných her a aktivit, s pomocí dospělého se učí komunikovat s dětmi
⦁ Dokáže se odloučit od matky
⦁ Napodobuje správné společenské chování – pozdraví, poprosí, poděkuje – ve vztahu k dospělému i k ostatním dětem
⦁ Adaptuje se na život v jeslích, porozumí běžným pokynům, učí se respektovat základní pravidla chování ve skupině
Dítě a svět (environmentální oblast)
Dítě přirozeně pozoruje blízké prostředí a život v něm, učí se zacházet s předměty, se kterými se běžně setkává. Je třeba vysvětlovat dětem, co se děje ve světě, který ho obklopuje. Postupuje od věcí blízkých, jako je prostředí domova, jeslí, místa – města, ve kterém žijeme. Není vhodné se omezovat pouze na pojmenovávání, ale je třeba věci komentovat, vyprávět, k čemu věci slouží, jak funguje, podporovat dětskou zvídavost. Je důležité co nejvíce času trávit venku, na zahradě, na hřišti…
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY
⦁ Orientuje se ve známém prostředí
⦁ Pokouší se zvládnout běžné činnosti v jeslích – dle individuálních možností
⦁ Učí se rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které ohrožovat
⦁ Získá elementární povědomí o významu životního prostředí
Tematická struktura
ZÁŘÍ 2018
  
⦁ Pravidla
⦁ Režim
⦁ Adaptace
⦁ Jsme tu všichni kamarádi
Charakteristika: 
⦁ Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na třídu.
⦁ Seznamováním s prostředím třídy, vybavením, možnostmi tvoření ve třídě, vybavení koutů ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a odpočinku.
⦁ Vyhledáváním rozdílů mezi dětskou skupinou a rodinou, upevňování pravidel pro společný pobyt ve třídě.
⦁ Poznávání okolí dětské skupiny
Očekávané kompetence:
- Začlenit dítě do kolektivu, odloučit dítě od rodičů a blízkých (především u nových dětí).
- Seznámit dítě s prostředím, hračkami ve třídě, přivykání na denní režim .
- Navázání nových kontaktů, poznávání kamarádů, personálu. 
- Dodržování pravidel chování vůči ostatním. 
- Zvládnutí běžných činností, které se doma i ve skupině opakují. 
-Chovat se přiměřeně doma i ve třídě, na ulici, hřišti. 
- Umět se orientovat v prostoru a čase.
- Dodržování pravidel s ohledem na vlastní bezpečnosti i na bezpečnost ostatních lidí.
ŘÍJEN 2018
 
⦁ Znaky podzimu
⦁ Barvy podzimu
⦁ Ovoce a zelenina
⦁ Drakiáda/Halloween
Charakteristika: 
⦁ Rozpoznání základních barev
⦁ Rozpoznání základních druhů ovoce a zeleniny
⦁ Všímání si změn v přírodě
⦁ Jaké činnosti souvisí s podzimem – sběr plodin, barevné listí, pouštění draků, …
⦁ Výroba a pouštění draků
Očekávané výstupy:
- Cílené pozorování a vnímání světa kolem nás.
- Osvojení znaků podzimu.
- Rozpoznávat základní odstíny barev + rozlišení světlé a tmavé 
barvy. 
- Poznat základní druhy ovoce a zeleniny.
- Záměrně se soustředit a udržet pozornost.
- Koordinace lokomoce, upevňování rytmu.
LISTOPAD 2018
   
⦁ Moje tělo
⦁ Jak se vyhnout nemocem
⦁ U pana doktora/doktorky
⦁ Zdravá x nezdravá jídla
Charakteristika:
⦁ Jak funguje lidské tělo, k čemu jednotlivé části slouží
⦁ Proč je důležité se o sebe starat, důležitost vitamínů, pohybu, správné životosprávy, vhodného a přiměřeného oblékání
⦁ Rozeznávání (ne)zdravých potravin
⦁ Co dělat když už jsme nemocní, jak to chodí u pana doktora
⦁ Hrajeme si na pana doktora
Očekávané výstupy:
⦁ Poznání částí těla a k čemu slouží.
⦁ Osvojení základních pravidel správné životosprávy.
⦁ Schopnost poznat (ne)zdravé potraviny.
⦁ Práce ve skupině, rozvoj spolupráce.
⦁ Naučit se krátké texty, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu.
⦁ Rozvoj jemné motoriky.
PROSINEC 2018
   
⦁ Čert a Mikuláš
⦁ Jak se chystají zvířata na zimu
⦁ Přípravy na vánoce (tradice, pečení)
⦁ Vánoce
Charakteristika:
⦁ Jak zvířata přežívají zimu
⦁ Příprava krmítek a pravidelné obhospodařování
⦁ Vyprávění o čertu a Mikuláši
⦁ Mikulášská nadílka
⦁ Čtení adventních příběhů pro navození atmosféry a přiblížení tradic, zvyků a vánočního příběhu
⦁ vánoční setkání, adventní dílny
Očekávané výstupy:
- Znalost vánočních tradic, významu Vánoc.
- Naučit se starat o druhé, i když to nemusí být vždy lidé. 
- Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (starost o krmítka).
- Mít radost z pomoci ostatním, naučit se pomáhat.
- Získávání poznatků o lidské kultuře a tradici.
- Příprava a realizace společných slavností.
- Mít radost z obdarování druhého (výroba dárečků).
- Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.
LEDEN 2019
  
 
⦁ Nový rok
⦁ 3 králové
⦁ Oblečení
⦁ Sport
Charakteristika:
⦁ Změna roku 
⦁ Povídání a hraní si na tři krále
⦁ Jak se liší naše oblečení v průběhu roku a dle události. Co nosí holky, co kluci, kde se oblečení kupuje. Co musíme nosit v létě, co v zimě
⦁ Získávání poznatků o různých sportech
⦁ Letní a zimní sporty
Očekávané výstupy:
⦁ Představa o putování tří králů.
⦁ Osvojení pravidel oblékání.
⦁ Identifikace jednotlivých kusů oblečení.
⦁ Schopnost rozpoznat holčičí a klučičí oblečení.
⦁ Poznání zimních a letních sportů.
⦁ Rozvoj koordinace.
⦁ Rozvoj komunikace, kladení otázek a hledání odpovědí na ně.
⦁ Rozlišování řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou.
⦁ Zapamatovat si krátká, říkanky, písně a reprodukovat je.
ÚNOR 2019
   
⦁ Znaky zimy
⦁ Sníh, led
⦁ Masopust
⦁ Barvy a tvary
Charakteristika:
⦁ Charakteristika zimního ročního období 
⦁ mráz
⦁ Vlastnosti sněhu a ledu, pokusy se sněhem i ledem 
⦁ Povídání o masopustu, lidové tradice vztahující se k němu
⦁ Masopust ve Stromáčku
Očekávané výstupy:
⦁ Cílené pozorování a vnímání světa kolem nás.
⦁ Osvojení znaků zimy.
⦁ Pokusy se sněhem a ledem – praktická zkušenost.
⦁ Získávání poznatků o lidské kultuře a tradici.
⦁ Výroba kostýmu – rozvoj fantazie.
BŘEZEN 2019
   
⦁ Můj dům, můj hrad
⦁ Počasí
⦁ Zvířata v lese
⦁ Zvířata pod vodou
Charakteristika:
⦁ Povídání o tom, kde bydlíme a jak můžeme bydlet.
⦁ Identifikace jednotlivých pokojů, co tam děláme a jaké věci k tomu potřebujeme
⦁ Uvědomujeme si důležitost předmětů, které nás obklopují každý den a jsou pro nás samozřejmě
⦁ Seznámení se se základními geometrickými tvary, hledání tarů ve svém okolí
⦁ Charakteristika počasí pro jednotlivá období
Očekávané výstupy:
⦁ Uvědomování si, že není jedno, v jakém prostředí žijeme.
⦁ Pojmenování předmětů každodenní potřeby a k čemu slouží.
⦁ Popis bytu, ve kterém žijí.
⦁ Pojmenování základních geometrických tvarů (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník).
⦁ Naučit se správně pojmenovat počasí (zataženo,…).
⦁ Porozumět změnám v přírodě. Vnímat je pozitivně, naučit se s nimi v životě počítat.
DUBEN 2019
   
⦁ Znaky jara a probuzení zvířat
⦁ Velikonoce
⦁ Čarodějnice
⦁ Zvířata na statku
Charakteristika:
⦁ Charakteristika ročního období
⦁ Pozorování změn v přírodě
⦁ Otvírání studánek 
⦁ Povídání o Velikonocích a lidových tradic s nimi spojených
⦁ Barvení vajíček
⦁ Rej čarodějnic v jeslích 
Očekávané výstupy:
⦁ Cílené pozorování a vnímání světa kolem nás.
⦁ Získávání poznatků o lidské kultuře a tradici.
⦁ Osvojení znaků jara.
⦁ Rozvíjet jemnou motoriku.
⦁ Rozvíjení fantazie a představivosti.
KVĚTEN 2019
  
  
⦁ Mláďata
⦁ Zahradničení (koloběh, péče)
⦁ Rodina
⦁ Povolání
Charakteristika:
⦁ Popis rodiny, jednotlivých členů
⦁ Zamyšlení se nad prací maminky a tatínka – co vše pro nás dělá a jak my jim to oplácíme
⦁ Jaké povolání dělají naši tatínci a naše maminky, jaké další jsou
⦁ Poznávání mláďat domácích i exotických zvířat, přiřadit charakteristický zvuk
⦁ Oslava svátku matek
Očekávané výstupy:
- Znalost členů rodiny.
- Význam rodiny pro každého z nás.
- Rozvoj pozitivních citů (bezpečí a pohoda) ke členům rodiny a 
poznávání sebe sama. 
- Pochopení významu rodiny a kamarádství.
- Poznání jednotlivých druhů zvířat. 
- Rozvoj schopnosti spolupráce a vzájemnou důvěru.
- Osvojení základních povolání.
ČERVEN 2019
   
⦁ Znaky léta
⦁ Činnosti v létě
⦁ Voda
⦁ Doprava
Charakteristika:
⦁ Oslava svátku dětí
⦁ Oslava svátku otců
⦁ Charakteristika ročního období
⦁ Popis činností charakteristických pro léto
⦁ Pozorování vody kolem nás – podoby, skupenství, experimenty
⦁ Poznávání jednotlivých druhů potravin, kdy je jíme a v jakých kombinacích 
Očekávané výstupy:
⦁ Cílené pozorování a vnímání světa kolem nás.
⦁ Osvojení znaků léta.
⦁ Získávání elementárních poznatků o přírodě a tom co umí (změny skupenství vody).
⦁ Poznání jednotlivých druhů potravin
⦁ Rozvíjet práci s tělem.
⦁ Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů.
ČERVENEC 2019
  ¨ 
⦁ Balíme se na prázdniny
⦁ Prázdniny u vody, na chatě, u babičky….
⦁ Jídlo a pití
⦁ Hmyz v létě
Charakteristika:
⦁ Umění si zabalit potřebné věci
⦁ Zamyšlení se nad tím, kde všude můžeme trávit prázdniny
⦁ Charakteristika dopravních prostředků
⦁ Společné sestavení pravidel, které je nutné dodržovat při společném chození na vycházce
Očekávané výstupy:
⦁ Poznání dopravních prostředků a znalost po čem jezdí.
⦁ Seznam pravidel pro vycházky.
⦁ Znát bezpečnostní pravidla silničního provozu a dodržovat je.
⦁ Uvědomit si význam barev na semaforu a co z toho pro nás plyne.
⦁ Znát pravidla bezpečného přecházení.
⦁ Chovat se ohleduplně a vstřícně k druhým.
⦁ Učit se a rozvíjet spolupráci s ostatními dětmi.
⦁ Být pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní aktivitě.
SRPEN 2019
   
⦁ Hasiči, policie, doktoři  - činnosti, čísla, 
⦁ Z pohádky do pohádky
⦁ Zvířata – v trávě
Charakteristika:
⦁ Popis činnosti součástí integrovaného záchranného systému
⦁ Poznávání jednotlivých druhů zvířat
⦁ Různá prostředí pro život zvířat
⦁ Soužití s divoce žijícími zvířaty, jaká volně žijící zvířata můžeme potkat u nás. Kdo se o ně stará, jak jim můžeme pomoci.
⦁ Seznámení se klasickými pohádkami, pohádkovými postavami
Očekávané výstupy:
-Osvojení základních informací o integrovaném záchranném systému.
- Seznámení se protiklady, vymýšlet vlastní příklady.
- Vnímání kladných a záporných vlastností. 
- Naučit se odhadnout dobro a zlo.
- Získávání úcty k životu ve všech jeho formách.
- poznání základních druhů zvířat, míst kde žijí.

Kalendář a novinky

Nejsou žádné články ...
Zobrazit všechny články