ZÁŘÍ 2018

  

⦁ Pravidla

⦁ Režim

⦁ Adaptace

⦁ Jsme tu všichni kamarádi

Charakteristika: 

⦁ Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na třídu.

⦁ Seznamováním s prostředím třídy, vybavením, možnostmi tvoření ve třídě, vybavení koutů ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a odpočinku.

⦁ Vyhledáváním rozdílů mezi dětskou skupinou a rodinou, upevňování pravidel pro společný pobyt ve třídě.

⦁ Poznávání okolí dětské skupiny

Očekávané kompetence:

- Začlenit dítě do kolektivu, odloučit dítě od rodičů a blízkých (především u nových dětí).

- Seznámit dítě s prostředím, hračkami ve třídě, přivykání na denní režim .

- Navázání nových kontaktů, poznávání kamarádů, personálu. 

- Dodržování pravidel chování vůči ostatním. 

- Zvládnutí běžných činností, které se doma i ve skupině opakují. 

-Chovat se přiměřeně doma i ve třídě, na ulici, hřišti. 

- Umět se orientovat v prostoru a čase.

- Dodržování pravidel s ohledem na vlastní bezpečnosti i na bezpečnost ostatních lidí.

ŘÍJEN 2018

 

⦁ Znaky podzimu

⦁ Barvy podzimu

⦁ Ovoce a zelenina

⦁ Drakiáda/Halloween

Charakteristika: 

⦁ Rozpoznání základních barev

⦁ Rozpoznání základních druhů ovoce a zeleniny

⦁ Všímání si změn v přírodě

⦁ Jaké činnosti souvisí s podzimem – sběr plodin, barevné listí, pouštění draků, …

⦁ Výroba a pouštění draků

Očekávané výstupy:

- Cílené pozorování a vnímání světa kolem nás.

- Osvojení znaků podzimu.

- Rozpoznávat základní odstíny barev + rozlišení světlé a tmavé 

barvy. 

- Poznat základní druhy ovoce a zeleniny.

- Záměrně se soustředit a udržet pozornost.

- Koordinace lokomoce, upevňování rytmu.

LISTOPAD 2018

   

⦁ Moje tělo

⦁ Jak se vyhnout nemocem

⦁ U pana doktora/doktorky

⦁ Zdravá x nezdravá jídla

Charakteristika:

⦁ Jak funguje lidské tělo, k čemu jednotlivé části slouží

⦁ Proč je důležité se o sebe starat, důležitost vitamínů, pohybu, správné životosprávy, vhodného a přiměřeného oblékání

⦁ Rozeznávání (ne)zdravých potravin

⦁ Co dělat když už jsme nemocní, jak to chodí u pana doktora

⦁ Hrajeme si na pana doktora

Očekávané výstupy:

⦁ Poznání částí těla a k čemu slouží.

⦁ Osvojení základních pravidel správné životosprávy.

⦁ Schopnost poznat (ne)zdravé potraviny.

⦁ Práce ve skupině, rozvoj spolupráce.

⦁ Naučit se krátké texty, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu.

⦁ Rozvoj jemné motoriky.

PROSINEC 2018

   

⦁ Čert a Mikuláš

⦁ Jak se chystají zvířata na zimu

⦁ Přípravy na vánoce (tradice, pečení)

⦁ Vánoce

Charakteristika:

⦁ Jak zvířata přežívají zimu

⦁ Příprava krmítek a pravidelné obhospodařování

⦁ Vyprávění o čertu a Mikuláši

⦁ Mikulášská nadílka

⦁ Čtení adventních příběhů pro navození atmosféry a přiblížení tradic, zvyků a vánočního příběhu

⦁ vánoční setkání, adventní dílny

Očekávané výstupy:

- Znalost vánočních tradic, významu Vánoc.

- Naučit se starat o druhé, i když to nemusí být vždy lidé. 

- Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (starost o krmítka).

- Mít radost z pomoci ostatním, naučit se pomáhat.

- Získávání poznatků o lidské kultuře a tradici.

- Příprava a realizace společných slavností.

- Mít radost z obdarování druhého (výroba dárečků).

- Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost.

LEDEN 2019

    

⦁ Nový rok

⦁ 3 králové

⦁ Oblečení

⦁ Sport

Charakteristika:

⦁ Změna roku 

⦁ Povídání a hraní si na tři krále

⦁ Jak se liší naše oblečení v průběhu roku a dle události. Co nosí holky, co kluci, kde se oblečení kupuje. Co musíme nosit v létě, co v zimě

⦁ Získávání poznatků o různých sportech

⦁ Letní a zimní sporty

Očekávané výstupy:

⦁ Představa o putování tří králů.

⦁ Osvojení pravidel oblékání.

⦁ Identifikace jednotlivých kusů oblečení.

⦁ Schopnost rozpoznat holčičí a klučičí oblečení.

⦁ Poznání zimních a letních sportů.

⦁ Rozvoj koordinace.

⦁ Rozvoj komunikace, kladení otázek a hledání odpovědí na ně.

⦁ Rozlišování řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou.

⦁ Zapamatovat si krátká, říkanky, písně a reprodukovat je.

ÚNOR 2019

   

⦁ Znaky zimy

⦁ Sníh, led

⦁ Masopust

⦁ Barvy a tvary

Charakteristika:

⦁ Charakteristika zimního ročního období 

⦁ mráz

⦁ Vlastnosti sněhu a ledu, pokusy se sněhem i ledem 

⦁ Povídání o masopustu, lidové tradice vztahující se k němu

⦁ Masopust ve Stromáčku

Očekávané výstupy:

⦁ Cílené pozorování a vnímání světa kolem nás.

⦁ Osvojení znaků zimy.

⦁ Pokusy se sněhem a ledem – praktická zkušenost.

⦁ Získávání poznatků o lidské kultuře a tradici.

⦁ Výroba kostýmu – rozvoj fantazie.

BŘEZEN 2019

   

⦁ Můj dům, můj hrad

⦁ Počasí

⦁ Zvířata v lese

⦁ Zvířata pod vodou

Charakteristika:

⦁ Povídání o tom, kde bydlíme a jak můžeme bydlet.

⦁ Identifikace jednotlivých pokojů, co tam děláme a jaké věci k tomu potřebujeme

⦁ Uvědomujeme si důležitost předmětů, které nás obklopují každý den a jsou pro nás samozřejmě

⦁ Seznámení se se základními geometrickými tvary, hledání tarů ve svém okolí

⦁ Charakteristika počasí pro jednotlivá období

Očekávané výstupy:

⦁ Uvědomování si, že není jedno, v jakém prostředí žijeme.

⦁ Pojmenování předmětů každodenní potřeby a k čemu slouží.

⦁ Popis bytu, ve kterém žijí.

⦁ Pojmenování základních geometrických tvarů (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník).

⦁ Naučit se správně pojmenovat počasí (zataženo,…).

⦁ Porozumět změnám v přírodě. Vnímat je pozitivně, naučit se s nimi v životě počítat.

DUBEN 2019

   

⦁ Znaky jara a probuzení zvířat

⦁ Velikonoce

⦁ Čarodějnice

⦁ Zvířata na statku

Charakteristika:

⦁ Charakteristika ročního období

⦁ Pozorování změn v přírodě

⦁ Otvírání studánek 

⦁ Povídání o Velikonocích a lidových tradic s nimi spojených

⦁ Barvení vajíček

⦁ Rej čarodějnic v jeslích 

Očekávané výstupy:

⦁ Cílené pozorování a vnímání světa kolem nás.

⦁ Získávání poznatků o lidské kultuře a tradici.

⦁ Osvojení znaků jara.

⦁ Rozvíjet jemnou motoriku.

⦁ Rozvíjení fantazie a představivosti.

KVĚTEN 2019

     

⦁ Mláďata

⦁ Zahradničení (koloběh, péče)

⦁ Rodina

⦁ Povolání

Charakteristika:

⦁ Popis rodiny, jednotlivých členů

⦁ Zamyšlení se nad prací maminky a tatínka – co vše pro nás dělá a jak my jim to oplácíme

⦁ Jaké povolání dělají naši tatínci a naše maminky, jaké další jsou

⦁ Poznávání mláďat domácích i exotických zvířat, přiřadit charakteristický zvuk

⦁ Oslava svátku matek

Očekávané výstupy:

- Znalost členů rodiny.

- Význam rodiny pro každého z nás.

- Rozvoj pozitivních citů (bezpečí a pohoda) ke členům rodiny a 

poznávání sebe sama. 

- Pochopení významu rodiny a kamarádství.

- Poznání jednotlivých druhů zvířat. 

- Rozvoj schopnosti spolupráce a vzájemnou důvěru.

- Osvojení základních povolání.

ČERVEN 2019

   

⦁ Znaky léta

⦁ Činnosti v létě

⦁ Voda

⦁ Doprava

Charakteristika:

⦁ Oslava svátku dětí

⦁ Oslava svátku otců

⦁ Charakteristika ročního období

⦁ Popis činností charakteristických pro léto

⦁ Pozorování vody kolem nás – podoby, skupenství, experimenty

⦁ Poznávání jednotlivých druhů potravin, kdy je jíme a v jakých kombinacích 

Očekávané výstupy:

⦁ Cílené pozorování a vnímání světa kolem nás.

⦁ Osvojení znaků léta.

⦁ Získávání elementárních poznatků o přírodě a tom co umí (změny skupenství vody).

⦁ Poznání jednotlivých druhů potravin

⦁ Rozvíjet práci s tělem.

⦁ Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů.

ČERVENEC 2019

  ¨ 

⦁ Balíme se na prázdniny

⦁ Prázdniny u vody, na chatě, u babičky….

⦁ Jídlo a pití

⦁ Hmyz v létě

Charakteristika:

⦁ Umění si zabalit potřebné věci

⦁ Zamyšlení se nad tím, kde všude můžeme trávit prázdniny

⦁ Charakteristika dopravních prostředků

⦁ Společné sestavení pravidel, které je nutné dodržovat při společném chození na vycházce

Očekávané výstupy:

⦁ Poznání dopravních prostředků a znalost po čem jezdí.

⦁ Seznam pravidel pro vycházky.

⦁ Znát bezpečnostní pravidla silničního provozu a dodržovat je.

⦁ Uvědomit si význam barev na semaforu a co z toho pro nás plyne.

⦁ Znát pravidla bezpečného přecházení.

⦁ Chovat se ohleduplně a vstřícně k druhým.

⦁ Učit se a rozvíjet spolupráci s ostatními dětmi.

⦁ Být pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní aktivitě.

SRPEN 2019

   

⦁ Hasiči, policie, doktoři  - činnosti, čísla, 

⦁ Z pohádky do pohádky

⦁ Zvířata – v trávě

Charakteristika:

⦁ Popis činnosti součástí integrovaného záchranného systému

⦁ Poznávání jednotlivých druhů zvířat

⦁ Různá prostředí pro život zvířat

⦁ Soužití s divoce žijícími zvířaty, jaká volně žijící zvířata můžeme potkat u nás. Kdo se o ně stará, jak jim můžeme pomoci.

⦁ Seznámení se klasickými pohádkami, pohádkovými postavami

Očekávané výstupy:

-Osvojení základních informací o integrovaném záchranném systému.

- Seznámení se protiklady, vymýšlet vlastní příklady.

- Vnímání kladných a záporných vlastností. 

- Naučit se odhadnout dobro a zlo.

- Získávání úcty k životu ve všech jeho formách.

- poznání základních druhů zvířat, míst kde žijí.

Informace pro rodiče

Download