Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

Provozní řád

 1. Identifikační údaje

Adresa: Gotthardská 28/8, Praha 6- Bubeneč 160 00

Telefon: 725 759 700 (Romana FalgeVondalová), telefon do třídy 725 819 029

Email: info@orangerypark.cz

Zřizovatel a provozovatel: OrangeyPark, z.s. Gotthadská 28/8 Praha 6- Bubeneč

Koordinátor projektu: Ing. Romana FalgeVondalová

Počet personálu: 5 z toho pomocný personál 1

                                          pečující osoby 4

 

Věkové složení cílové skupiny: 20 měsíců – 5 let

Počet dětí: maximální počet dětí na jeden den je 12

Počet tříd: 2 pobytové místnosti

Typ zařízení: denní

Určení: pro veřejnost

Provozní doba: pondělí – pátek zejména 7.30 – 15.00, 15:00-17:00 prostory poskytnuty pro zájmové aktivity dětí.

Poskytování služby péče o dítě od: 1. listopadu 2018II. Podmínky pro přijetí a docházka dětí

Dítě může být do zařízení přijato, pokud splňuje podmínky uvedené v tomto řádu (věk, zdravotní stav dítěte, rodič splňuje požadavky na podpořenou osobu (je v pracovně právním vztahu, získává vzdělání v akreditovaném rekvalifikačním studiu, je vedený v evidenci úřadu práce) a pokud kapacita zařízení dovoluje přijetí.

Písemnou přihlášku podává rodič přímo k vedoucí zařízení, přihláška je přijata pouze v případě kompletního vyplnění. O přijetí dítěte do zařízení rozhoduje vedoucí zařízení.

V případě převýšení zájmu nad kapacitou zařízení je vytvořen pořadník, který je podkladem pro přijímání dětí.

Přihlášky je možné podat osobně, poštou nebo emailem, vždy k rukám vedoucí zařízení. Informace o přijetí či nepřijetí dítěte jsou rodičům sděleny do 14 dnů od přijetí přihlášky.

Doklady potřebné k přijmu do zařízení:

 • závazná přihláška do dětské skupiny včetně vyplněného potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti a řádném očkování dítěte
 • potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
 • monitorovací list podpořené osoby

III. Docházka dětí

Způsob převzetí dítěte: Rodič předá dítě pečující osobě nebo zdravotní sestře ve dveřích do třídy.

Příchod dětí do zařízení je obvykle mezi 7.30 a 9.00. Po předchozí domluvě je možné přijmout dítě kdykoliv během dne. V případě, že dítě nepřijde, je nutné, aby ho rodiče omluvili nejpozději do 14:00 předešlého dne v systému Webooker,jinak musí stravu platit v plné výši. Heslo do systému Webooker rodič obdrží po přihlášení dítěte na uvedenou emailovou adresu. Stravu je možné si vyzvednout v zařízení od 11:00 do 11:30 hod do vlastních čistých přepravních nádob.

Děti do zařízení přivádějí a odvádějí rodiče nebo jiná osoba starší 18 let, která je k tomu předem a písemně rodiči pověřena. Rodiče ji napíši do přihlášky/evidenčního listu dítěte. Vyzvednout si dítě musí nejpozději do 17.00 hod. V případě, že nebude dítě ze zařízení vyzvednuto do jedné hodiny od ukončení provozu bez zprávy od rodičů nebo v případě, že se personálu nepodaří kontaktovat rodiče, jsou oprávněny kontaktovat místní oddělení policie, která ve spojení s orgánem sociálně právní ochrany bude situaci adekvátně řešit.

Pokud bude neomluvená nepřítomnost dítěte delší než 1 měsíc, provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení dítěte z dětské skupiny.

Veškerá dokumentace související s přijetím dítěte a následným pobytem v jeslích je evidována u vedoucí jeslí. Po skončení docházky je s dokumentací nakládáno dle spisového a skartačního řádu. Veškerá dokumentace je považována za citlivou a podléhá ochraně osobních údajů.IV. Povinnosti rodičů

 • rodiče řádně informují o zdravotním stavu dítěte, jsou povinni nahlásit do třídy, zda dítě přišlo do styku s infekční nemocí

 • rodiče včas a řádně hlásí nepřítomnost dítěte

 • rodiče podpoření projektem, jsou povinni hlásit změnu postavení na trhu práce

 • rodiče jsou povinni hlásit změny svého bydliště a čísla telefonů

 

V. Poplatky za provoz a stravu

Poplatek za pobyt dítěte v dětské skupině rodiče hradí při nástupu dítěte za první měsíc dle dohody se zřizovatelem. Provozovatel poskytuje službu péče o dítě s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů. Na následující měsíc se platí vždy do předem dohodnutého termínu nebo dle splatnosti faktury. Stravné hradí rodiče vždy zpětně podle skutečné docházky dítěte společně s poplatkem za pobyt dítěte v jeslích. Způsob platby si rodiče domlouvají při nástupu dítěte do jeslí. Je možno hradit hotově nebo bezhotovostní platbou na základě faktury, kterou rodič obdrží na uvedený email. Paušální měsíční poplatek platí rodiče vždy bez ohledu na skutečnou docházku dítěte do jeslí. Na základě podepsané smlouvy mohou rodiče za nepřítomnost dítěte čerpat finanční nebo docházkové náhrady. Ceník je k dispozici na webových stránkách www.orangerypark.cz

 

VI. Režim dne

7.30 – 9.00 – přicházení dětí do školky, volná hra, nabídnuté činnosti

9.00 – 9.30 – pohybové aktivity úměrné věku (pro rozvoj hrubé motoriky), prostné ztvárňující říkanky (skáče žába, kolo-kolo, zajíček..,), podlézaní a přelézání překážek (lavičky, dětské tunely, překážkový slalom) „výuka“: kreslení, učení básniček, říkánek, modelování, rozlišování barev, aktivity s didaktickými pomůckami – vše je zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, fantazie, myšlení, vyjadřovacích schopností atd.

9.30 – 10.00 - mytí rukou, dopolední svačina

10.15 - příprava na vycházku, vycházka (park Stromovka)

– v případě velmi slunného, nebo mrazivého počasí, ošetříme obličej dětí krémy s ochrannými faktory

v čase pobytu dětí venku, větrání místností

11.15 – 11.30 – toalety, mytí rukou a příprava k obědu

11.30 – 12.00 - oběd. Následuje mytí rukou.

12.15 – 13.00 - Vyzvedávání dětí z dopoledního programu

12.30 – 14. 15 - převlékání a uložení dětí k odpolednímu odpočinku, doba podle potřeby dítěte,  polední klid

14.15 – 15.00 -  vstávání (individuálně dle potřeb dětí), převlékání, toaleta, mytí rukou, odpolední svačinaVII. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Zajištění mikroklimatu ve třídě

 • teplota v místnosti 22 ̊⁰C, kontrola teploty vzduchu je prováděna pomocí nástěnného teploměru nebo meteostanice umístěných ve výšce 120 cm nad podlahou

 • režim větrání – větrá se pravidelně dle meteorologických podmínek před příchodem dětí do dětské skupiny, při jejich pobytu venku, před spánkem dětí a dle potřeby

 • třída je dostatečně osvětlena denním i umělým osvětlenímVIII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim a nakládání s prádlem

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid

 • setření všech podlah namokro, vynášení odpadků, vyčištění koberce vysavačem

 • za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech (včetně nočníků), klik u dveří

 • otření stolečků dětí

Týdenní

 • omytí polic s pomůckami, vytření poliček na hračky, vytření bedýnek, do kterých se ukládají stavebnice

 • otření židliček dětí

 • vytření botníčků v šatně, otření šatních skříněk

 • výměna textilní podložky na přebalovacím pultě v šatně

 • dezinfekce klik, vypínačů

Měsíční

 • výměna lůžkovin 1x za 3 týdny

 • omytí všech hraček

Generální:

 • minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel

 • dvakrát ročně celkový úklid všech prostor zařízení péče o děti

 • čtyřikrát ročně sprchování míčků z bazénu, vytření bazénu namokro

 • jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihnedNakládání s prádlem

 • lůžkoviny se mění 1x za 3 týdny

 • každé dítě má svou postýlku označenou značkou

 • lůžkoviny jsou společně s pyžamkem po vyvětrání ukládány do poliček k tomu určených

 • v jeslích děti používají jednorázové ručníky

 • v jeslích jsou používané jednorázové pleny, které jsou použité skladované ve speciálním odpadkovém koši na pleny a každý den jsou vyhazovány do směsného odpaduIX. Spolupráce s rodiči

 • rodiče sledují adaptaci dítěte, dbají pokynů pečující osoby

 • kladné i záporné připomínky co nejdříve sdělují vedoucí dětské skupiny nebo pečující osobě

 • rodiče používají ke komunikaci s pečující osobou také třídní email

 • rodiče se svou účastí podílí na akcích dětské skupiny a zapojují se tak do dění

 

X. Ukončení docházky

 • před nástupem do dětské skupiny rodiče oznámí vedoucí dětské skupiny, že nenastoupí, platí dvou měsíční výpovědní lhůta

 • není-li dítě schopno se adaptovat na nové prostředí (po vzájemné dohodě rodičů a s pečující osobou)

 • pokud zdravotní stav dítěte ohrožuje ostatní děti

 • neplní-li rodič své povinnosti a porušuje-li provozní řád dětské skupiny, neplní-li podmínky dané smlouvou

 

Provozní řád dětské skupiny je schválen zřizovatelem a je platný od 1. května 2022

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download