Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

 

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE PRO DĚTI OD DVACETI MĚSÍCŮ 
 
Gotthardská 28/8
Praha 6 – Bubeneč
Výchovná péče o děti do šesti let je v OrangeryPark zaměřena především na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, estetických (výtvarných, hudebních) schopností a také na rozvoj kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
Naše zařízení také zajišťuje bezpečnost a zdraví dětí, jejich pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dětí, včetně poskytování první pomoci.
Výchovný plán je přizpůsoben dětem naší věkové kategorie. Zaměřuje se na oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. 

Dítě a jeho tělo (biologická oblast)

Fyzický vývoj dítěte je ve dvou letech stále zaměřen na osvojení udržení dokonalé rovnováhy, chůze by již měla být jistá. Protože dítě ještě nemá vědomí nebezpečnosti některých situací, pouští se do aktivit, které ještě neodpovídají jeho fyzickým schopnostem, proto je třeba neustálý dohled. Dítě postupně poznává svoje tělo a dokáže pojmenovat jeho základní části. Je důležité trénovat koordinaci mezi rukou a okem a různými aktivitami zlepšovat hrubou i jemnou motoriku dítěte.

Dítě a jeho psychika (psychologická oblast)

Ve dvou letech má dítě vybudovanou určitou úroveň nezávislosti. Dítě se pomalu učí mluvit, v tomto období je důležitá velká péče, jak ze strany rodičů, tak ze strany vychovatelů. Učíme děti zachovávat hygienické návyky, což vyžaduje poměrně velkou psychickou, intelektovou a citovou vyzrálost dítěte. Období negativismu je u většiny dětí na ústupu, nicméně lze očekávat vzdorovité situace, na které je třeba se připravit, neboť dítě je v tomto období stále dost labilní. Postupně se dítě stává citlivé, milé, je klidnější a stálejší v náladách. Děti v tomto věku rády pomáhají, mají vybudovány svoje zvyky, drobné rituály, které mu pomáhají získat sebedůvěru a utvrzují si bezpečnou představu o okolním světě.
Dítě si postupně začíná osvojovat pravidla soužití ve skupině, snaží se je dodržovat – jejich dodržování vyžaduje také od ostatních. Také již do svých objevů zapojuje schopnost logického myšlení a způsob učení je především na bázi pokus – omyl. Mnoho vět tříletého dítěte začíná slovem „já“. Věty již nabývají správné gramatické struktury a jsou srozumitelnější a víceslovné.
Dítě si na ostatních zkouší svoji moc – chvíli je milé a poslušné, ale najednou je panovačné a vzdorovité. V těchto situacích je třeba trpělivost a také důslednost učitelky. Dítě v tomto věku často řeší situace záchvaty vzteku a vzdorem, jelikož ještě není dostatečně vyzrálé na vyjednávání a naslouchání druhému. Je velmi důležité dítěti důvěřovat – respektovat jeho touhu po svobodě a přání dělat samo to, co je v jeho možnostech. Je třeba dítěti poskytnout pevné, bezpečné a stálé zázemí s neměnnými pravidly – děti ve skutečnosti ocení, když dospělý dokáží odolávat jeho rozmarům, nedovolí mu vždy prosadit svou a stanovují pevné, ale rozumné hranice.
Tematická struktura

Dítě a ten druhý

Ve hře batolete je velká variabilita, dítě střídá objekty svého zájmu a hračky. Typická je velká zaujatost, radost, neochota se svojí hrou přestat, touha se k ní vracet a určité sekvence z ní neustále opakovat.  Ze hry manipulační se postupně stává konstruktivní, z napodobivé námětová – dítě je schopno postupně do hry zapojit a prozkoumávat větší celky, začleňuje více zkušeností a dovedností. Hra je plna fantazie, představ, což jsou velice důležité aspekty pro vývoj dítěte. Děti ve věku do tří let si hrají převážně samostatně, případně paralelně s jinými dětmi – tento individualismus není třeba chtít rychle překlenout. Po dosažení dvou let se dítě stává společenským po všech stránkách – hraje si nejčastěji samostatně a pokud možno, pozoruje hru druhých. Zajímá se o sebe, o druhé, ale nemá potřebu se porovnávat. Dítě se postupně ve společnosti ostatních začíná cítit dobře a začíná kolektiv vrstevníků vyhledávat. Stále se však ještě neví rady ve vztazích a komunikaci, a tak často vznikají konfliktní situace, kde je třeba pomoc dospělého, aby tuto situaci uchopil a vyřešil ve prospěch všech a aby zároveň děti učil si konflikty řešit samostatně. Postupem času tyhle konfliktní situace ustávají – především díky tomu, že se zlepšují vyjadřovací schopnosti dětí.

V námětových hrách dítě opakuje řetězec činností, které odpozorovalo, připisuje předmětům náhradní význam (zástupné předměty, hry „jako“), používá symboliku.

V konstruktivních hrách v této době pojmenovává  po dokončení své výtvory, někdy vyslovuje záměry svých konstruktivních pokusů ještě před započetím činnosti, ale často tento záměr mění v průběhu tvorby.

Dítě a svět 

Dítě přirozeně pozoruje blízké prostředí a život v něm, učí se zacházet s předměty, se kterými se běžně setkává. Je třeba vysvětlovat dětem, co se děje ve světě, který ho obklopuje. Postupuje od věcí blízkých, jako je prostředí domova, jeslí, místa – města, ve kterém žijeme. Není vhodné se omezovat pouze na pojmenovávání, ale je třeba věci komentovat, vyprávět, k čemu věci slouží, jak funguje, podporovat dětskou zvídavost. Je důležité co nejvíce času trávit venku, na zahradě, na hřišti…

ZÁŘÍ 

 • Poznáváme naší školku
 • Vítáme nové kamarády
 • Poznáváme naší školku
 • Kouzelná slovíčka
 • Učíme se naše pravidla

Charakteristika:

Seznamování se jmény, značkami dětí, posilování vzájemných vztahů mezi dětmi, volná adaptace na třídu.

Seznamováním s prostředím třídy, vybavením, možnostmi tvoření ve třídě, vybavení koutů ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a odpočinku.

Vyhledáváním rozdílů mezi dětskou skupinou a rodinou, upevňování pravidel pro společný pobyt ve třídě.

Poznávání okolí dětské skupiny

 

ŘÍJEN

 • Znaky podzimu
 • Zvířata v trávě
 • Ovoce a zelenina
 • Drakiáda/Halloween

Charakteristika:

Rozpoznání základních barev

Rozpoznání základních druhů ovoce a zeleniny

Všímání si změn v přírodě

Jaké činnosti souvisí s podzimem – sběr plodin, barevné listí, pouštění draků, …

Výroba a pouštění draků 

 

LISTOPAD 

 • Moje tělo
 • Jak se vyhnout nemocem
 • U pana doktora/doktorky
 • Zdravá/nezdravá jídla

Charakteristika:

Jak funguje lidské tělo, k čemu jednotlivé části slouží

Proč je důležité se o sebe starat, důležitost vitamínů, pohybu, správné životosprávy, vhodného a přiměřeného oblékání

Rozeznávání (ne)zdravých potravin

Co dělat když už jsme nemocní, jak to chodí u pana doktora

Hrajeme si na pana doktora

PROSINEC 

 • Čert a Mikuláš
 • Jak se chystají zvířátka na zimu
 • Přípravy na vánoce (tradice, pečení)
 • Vánoce

Charakteristika:

Jak zvířata přežívají zimu

Příprava krmítek a pravidelné obhospodařování

Vyprávění o čertu a Mikuláši

Mikulášská nadílka

Čtení adventních příběhů pro navození atmosféry a přiblížení tradic, zvyků a vánočního příběhu

Vánoční setkání, adventní dílny

 

LEDEN 

 • Nový rok
 • 3 králové
 • Zimnní oblečení
 • Sporty

Charakteristika:

Změna roku

Povídání a hraní si na tři krále

Jak se liší naše oblečení v průběhu roku a dle události. Co nosí holky, co kluci, kde se oblečení kupuje. Co musíme nosit v létě, co v zimě

Získávání poznatků o různých sportech

Letní a zimní sporty

 

ÚNOR 

 • Znaky zimy
 • Sníh, led
 • Masopust
 • Barvy a tvary

Charakteristika:

Charakteristika zimního ročního období

mráz

Vlastnosti sněhu a ledu, pokusy se sněhem i ledem

Povídání o masopustu, lidové tradice vztahující se k němu

Masopust ve Stromáčku


BŘEZEN 

 • Můj dům, můj hrad
 • Počasí
 • Zvířata v lese
 • Zvířata pod vodou

Charakteristika:

Povídání o tom, kde bydlíme a jak můžeme bydlet.

Identifikace jednotlivých pokojů, co tam děláme a jaké věci k tomu potřebujeme

Uvědomujeme si důležitost předmětů, které nás obklopují každý den a jsou pro nás samozřejmě

Seznámení se se základními geometrickými tvary, hledání tvarů ve svém okolí

Charakteristika počasí pro jednotlivá období

 

DUBEN 

 • Znaky jara
 • Velikonoce
 • Čarodějnice
 • Zvířátka na statku

Charakteristika:

Charakteristika ročního období

Pozorování změn v přírodě

Otvírání studánek

Povídání o Velikonocích a lidových tradic s nimi spojených

Barvení vajíček

Rej čarodějnic v jeslích

 

KVĚTEN 

 • Mláďata
 • Zahradničení
 • Rodina
 • Povolání

Charakteristika:

Popis rodiny, jednotlivých členů

Zamyšlení se nad prací maminky a tatínka – co vše pro nás dělá a jak my jim to oplácíme

Jaké povolání dělají naši tatínci a naše maminky, jaké další jsou

Poznávání mláďat domácích i exotických zvířat, přiřadit charakteristický zvuk

Oslava svátku matek

 

ČERVEN 

 • Znaky léta
 • Činnosti v létě
 • Voda
 • Doprava

Charakteristika:

Oslava svátku dětí

Oslava svátku otců

Charakteristika ročního období

Popis činností charakteristických pro léto

Pozorování vody kolem nás – podoby, skupenství, experimenty

Poznávání jednotlivých druhů potravin, kdy je jíme a v jakých kombinacích

ČERVENEC 

 • Balíme se na prázdniny
 • Prázdniny u vody, na chatě, u babičky….
 • Jídlo a pití
 • Hmyz v létě

Charakteristika:

Umění si zabalit potřebné věci

Zamyšlení se nad tím, kde všude můžeme trávit prázdniny

Charakteristika dopravních prostředků

Společné sestavení pravidel, které je nutné dodržovat při společném chození na vycházce

 

SRPEN 

 • Hasiči, policie, doktoři  - činnosti, čísla,
 • Z pohádky do pohádky
 • Zvířata – v trávě

Charakteristika:

Popis činnosti součástí integrovaného záchranného systému

Poznávání jednotlivých druhů zvířat

Různá prostředí pro život zvířat

Soužití s divoce žijícími zvířaty, jaká volně žijící zvířata můžeme potkat u nás. Kdo se o ně stará, jak jim můžeme pomoci.

Seznámení se klasickými pohádkami, pohádkovými postavami

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download